Türkçe

Türkçe Zümresi

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan ve bütün öğrenme etkinliklerinde anahtar rol oynayan doğal bir araçtır. Dil edinimi ve eğitimi belli bir süreç içinde gelişir. Türkçe öğrenimi, anlama, yorumlama, iletişim kurma becerilerinin gelişmesine yönelik olan dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma temel dil becerileri ile dilbilgisinden oluşur.  Sözü geçen temel dil becerileri birbiriyle etkileşim durumunda olduğundan bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. Dil öğretiminin temel hedefi, öğrencilerin, dilin farklı bağlamlarda aldığı görünümleri ve kavramaları, dil aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri, değişik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu, düşünce ve düş dünyalarını zenginleştirmeleridir. Öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin olanak ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler, dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini yaşama ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir.

AMAÇLAR

 Öğrencilerimizin ana dillerini severek doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmek
 Dinleme, okuma alışkanlık zevkini kazandırmak; estetik duyguların gelişmesine yardımcı olmak
 Dilimizdeki sözcüklerin anlamlarıyla, doğru yazılış ve söylenişleriyle öğrenilmesini sağlamak
 Doğru okuma, anlama, anlatma, yazma ve etkin dinleme becerilerini geliştirmek
 Görülüp izlenenleri, dinlenenleri, okunanları, incelenenleri ve düşünülenleri tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak
  Dilimizin temel kurallarının öğrenilmesini sağlamak
 Ulusal duyguyu ve ulusal coşkuyu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak
 Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü ve evrensel kültürü kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, yaşamı, insanlığı sevmelerine yardımcı olmak
 Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme alışkanlığı kazandırmak
 Yurt ve dünya sorunlarına duyarlılık kazanarak çözüm üretebilme becerisini kazandırmak