Görsel Sanatlar

“ HERKES SANATÇI OLAMAYABİLİR AMA DÜNYADA BARIŞ VE SEVGİYİ KORUYAN, YAŞAM HAKLARINA SAHİP ÇIKAN  SANATÇI DUYARLILIĞINI KAZANABİLİR”

ANKÜ ORTAOKULU KÜLTÜR-SANAT POLİTİKAMIZ

Sanat, insan doğasının, insan olmanın bir gereğidir, varlığının bir ifadesidir. İnsanın geçmişini, şimdiki durumunu ve geleceğini anlamlandırmasına olanak sağlayan önemli bir araçtır. İçinde yaşadığı topluma, üretmesini ve seçim yapmasını, toplumsal gelişmede kültürlü ve bilinçli, katılımcı kişiler olarak yetişmesini sağlayan en önemli etkenlerden birisidir sanatlar eğitimi. Bu anlamda öğrencilerimiz Görsel sanatlar dersinde beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar aldığı sanat eğitimi ile;

 • Özgür ve özgün düşünme biçimi kazanır ve çalışmalarına yansıtır.
 • Görsel okur –yazarlık, eleştirel düşünme becerisini ve estetik algısını geliştirir.
 • Araştıran, inceleyen, analiz ve sentez yaparak sanatı ve yaşamı sorgulayan kişilik özelliğini kazanır.
 • Sanata ve sanatçıya, farklı sanatsal anlatımlara ve emeğe saygı duymayı bilir, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı ve duyarlılık geliştirir.
 • Bilinçli bir sanat üreticisi ve tüketicisi olarak, yaratıcı düşünme becerisi ve davranışı kazanır.
 • Sanat eğitimi ile aldığı bilgi, beceri ve deneyimleri yaşamını ve çevresini olumlu olarak değiştirmede kullanır.
 • Öğrencilerin estetik gelişim ve kendilerini ifade edebilme becerisi kazandıracak eğitim programı ve teknolojik olanakları geliştirilir.
 • Öğrencilerimizde yenilik, değişim ve gelişimlere yönelik sanatsal olgulara karşı duyarlı ve hoşgörülü olabilme anlayışı geliştirilir.
 • Sanat eğitimine yönelik tüm plan ve programlar, uygulamalar her yıl çağın gelişimine uygun olarak güncelleştirilir, üniversitemizin sanat eğitimi veren bölümleriyle iletişim kurulur.
 • Sanat eğitimcilerinin kendilerini sanatsal açıdan geliştirmelerine olanak sağlayacak etkinliklere, seminerlere katılımlarına yardımcı olunur ve teşvik edilir.
 • Müze eğitim programları ile yaratıcı etkinlikler yaparak sanat, tarih ve kültürün birbirini nasıl etkilediğini analiz eder.
 • Okulunun çevre ve iç mekânında yaratıcı, estetik ilkeleri göz önüne alarak düzenlemeler yapar ve bu kazanımı yaşam becerilerinde kullanır.

5, 6, 7, ve 8. SINIFLARDA GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Sanat, insan doğasının, insan olmanın bir gereğidir, varlığının bir ifadesidir. İnsanın geçmişini, şimdiki durumunu ve geleceğini anlamlandırmasına olanak sağlayan önemli bir araçtır. İçinde yaşadığı topluma, üretmesini ve seçim yapmasını, toplumsal gelişmede kültürlü ve bilinçli, katılımcı kişiler olarak yetişmesini sağlayan en önemli etkenlerden birisidir sanatlar eğitimi. Bu anlamda öğrencilerimiz Görsel sanatlar dersinde beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar aldığı sanat eğitimi ile;

5. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE;

 • Görsel sanat çalışmasını oluştururken uygulama basamaklarını kullanır; fikirlerini tasarlar, eskiz yapar, detaylandırır.
 • Çalışmalarında sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır; Renk, doku, form, değer-valör.
 • Mekan olgusu gelişir; ölçü ve oranı, hava perspektifini kullanır.
 • Gözlemlerinden yola çıkarak orantılarına uygun insan figürü çizer.
 • Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır.
 • Sanat malzemelerini kullanarak rölyef ve heykel oluşturur.
 • Müzeler ile görsel sanatları ilişkilendirerek müze ortamlarında yaratıcı etkinlikler yapar. Disiplinler arası yaklaşım kapsamında Sosyal Bilgiler dersi ve diğer öğrenme alanlarıyla kazanımlarını ilişkilendirir.
 • Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçılarını tanır benzerlik ve farklılıklarını değerlendirir.
 • Yapıcı sanat eleştirisi ve estetik duyarlılık geliştirir.
 • Seçilen sanat eserinin görsel özelliklerini analiz eder, içeriğini yorumlar.

6. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE;

 • Öğrenciler sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanarak seçilen tema ve konu doğrultusunda duygu ve düşüncelerini çalışmalarına yansıtırlar.
 • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken farklı materyal ve teknikleri kullanır.
 • Görsel sanat çalışmasında çizgi perspektifini kullanır gözleme dayalı çizimler yapar.
 • Üç boyutlu çalışmalarında oyma, asamblaj, modelleme tekniklerini kullanarak doğal ve endüstriyel atıklar ve parçaları yeni bir düzen içerisinde bir araya getirir.
 • Geleneksel Türk sanatlarını bilir ve KEÇECİLİK sanatını uygulamalı olarak öğrenerek görsel sanat çalışmasında değerlendirir.
 • Anadolu uygarlıklarından Hitit sanatına ait eserleri yaratıcı drama yöntemiyle inceler, tasarımlar oluşturur. Tarih ve kültürün birbirini nasıl etkilediğini açıklar.
 • Sanat eserlerini tanımlarken, çözümlerken, yorumlarken ve yargılarken eleştirel düşünme becerilerini kazanır.

7. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE;

 • Öğrenciler sanat elamanları ve tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel ve çağdaş sanat materyallerini kullanarak tasarım yapar.
 • Sanatın anlamını ve değerini araştırarak bilir.
 • Gözleme dayalı çizimler yapar, yaşantısının herhangi bir anını hikayeleştirerek görsel sanat çalışmasına yansıtır.
 • Sanat eserindeki üslupları, sanat eserinde ele alınan tema, konu ve sembolleri tanımlar, sanatçıların topluma sağladığı katkıları açıklar.
 • Görsel sanat çalışmasında geleneksel ve güncel sanat malzemeleri ile tekniklerini kullanır.
 • Görsel sanat çalışmalarında; özgün baskı teknikleri, mozaik, kolaj, kağıt vitray tekniklerini birlikte kullanır.
 • Atık malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
 • Disiplinler arası yaklaşım anlayışıyla kazanımlarını ilişkilendirerek çalışmalar yapar.

 

 

8. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE;

 • Görsel sanatlar dersinde daha önce öğrendiği bilgi ve beceriler ışığında farklı teknik ve materyalleri kullanarak, güncel sanat elemanlarından yararlanarak özgün çalışmalar yapar.
 • Gözleme dayalı çizimlerinde ışık-gölge ve perspektif teknikleriyle derinlik etkisi veren çalışmalar yapar.
 • Müzelerdeki eserlerin korunmasının önemini ve sanatın evrensel bir Ddl olma özelliğinin buradan geldiğini açıklar.
 • Sanat eserinin sosyal, politik ve ekonomik faktörlerden nasıl etkilendiğini açıklar.
 • Sanat eserinde kullanılan görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini analiz eder.
 • Popüler kültürün günümüz görsel sanatlarına etkisini açıklar.