Seçmeli Dersler

DRAMA

Müzik, görsel sanatlar olmak üzere farklı sanat dersleriyle ilişkinin kurulduğu seçmeli drama dersinin genel amaçları arasında sanat yoluyla kendini ifade etmek, yaratıcılığı geliştirmek, etkili iletişim kurabilmek, bireysel özelliklere saygı duymak, grupla birlikte hareket edebilmek ve grup dinamiğine dayalı çalışmalar gerçekleştirmek yer almaktadır.

Bu amaçlardan yola çıkarak drama derslerinde öğrencilerimiz doğaçlama ve rol oynama başta olmak üzere farklı drama tekniklerini öğrenmektedir. Birbirine saygı duyan, çağdaş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen drama alanı içerisinde öğrencilerimize rol içinde bireysel tutumlarını sorgulama ve yeni tutumları içselleştirme fırsatı verilmek istenmektedir.

Bilim Uygulamaları

Öğrencilerin bilimsel çalışma ve dogmatik düşünce arasındaki farkı anlamaları açısından Bilim nedir? Bilimsel çalışma nasıl yapılır? Bilim insanlarının yaşamları ve çalışmaları nasıl olmuştur? sorularına cevaplar aranmıştır.

Diyetisyen tarafından  dengeli beslenme sunumu ,

Doç.Dr. İlker Kepenekçi  tarafından çeşitli böceklerin özellikleri, tanıtımı  sunumu,

Günlük hayattan genleşme , büzülme olayları ve deneyleri ,

Dinamometre yapımı ve kulllanımı,

Sürtünme kuvvetinin yaşamdaki rolü sunumu ve tasarımı ,

Güneşteki büyük patlama sunumu,

Bilim insanı kataloğu oluşturma  çalışmaları yapılmıştır.

Görsel Sanatlar

Öğrencilerin bilgi-beceri,ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıcı ve geliştirici  bir amaç taşır.Sanatsal ilgi ve beceri alanının farkındalığıyla bu dersi seçen  öğrencinin yeteneklerinin gelişimine destek olur.İlgi,ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda programlar oluşturularak çalışmalar yapılır.

 ZEKÂ OYUNLARI

Ankü Kolej, Zekâ Oyunları Dersinde öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi; problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünme yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır. Zekâ  Oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Bilişsel beceriler ve kapasitenin geliştirilmesi yanında, öğrenciler zekâ oyunlarında bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, özgüvenlerini geliştirecek, başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanacak ve başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturma tutum ve davranışlarını geliştirecektir.

 SPOR VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AnküKolej  Spor Etkinlikleri dersinin amacı öğrencilerin, “spor okur-yazarı” olarak yetişmelerini sağlamaktır. Sporla ilgili temel kavramlar, psikomotor becerilerde yeterlilik, spor branşlarına yönelim, sağlık için aktif yaşam, öz-yönetim becerileri, sosyal davranışlar kazanma ve sportmenlik, spor okur-yazarlığının temel boyutlarıdır. Spor okurluğu temel kavram bilgisi, öz yönetim becerileri, sportmenlik ve sosyal davranışlarını içerirken, spor yazarlığı psikomotor becerilerde yeterlilik, sağlık için aktif yaşam ve spor branşlarına yönelimi içermektedir.

Spor okur-yazarlığı ile; düzenli spor yapmanın bireysel ve toplumsal yaşam kalitesine katkısını fark etmek; büyüme, gelişme, beslenme, sağlık, ilkyardım, kişisel güvenlik, akıl sağlığı, temizlik, çevre gibi ilgili önemli kavramları bilmek ve anlamak; oyun, dans veya sportif etkinliklerde sportmence davranmak, etkinliklerde eşitsizlikleri tanıyarak cinsiyet, ırk, din, kültür, fiziksel ve akli yetersizlikler veya yaşanmış geçmiş ile ilgili ayrımcılığın yerinin olamayacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca spor okur-yazarlığı; en az bir spor branşında temel hareket becerilerini uygulamak ve bunu oyun, yarışma ve diğer rekreasyonel aktivitelerde göstermek ve stratejik bir şekilde gerçekleştirmektir. Bunu yaparken grup veya takım içerisinde katılımcı, kaptan, lider, antrenör, yönetici, hakem vb. gibi roller üstlenmesini sağlamaktır.

Spor okur-yazarlığının tam olarak gerçekleşmesi için öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre en az bir spor dalında, halk oyunları veya dans gruplarında sadece seçmeli spor etkinlikleri dersi süreleri içerisinde kalmayıp ders dışı ve okul dışı çalışmalarına katılarak bireysel gelişme ve ilerleme beklenir.