Görsel Sanatlar Zümresi

Sanat eğitimi, kişiliğin uyumlu bir bütün olarak gelişimi sürecinde kişideki yaratıcı güçlerin gözetilip geliştirilmesini, insanın sanatın yaşamdaki yerini algılamasını, çocuk ve ergenin okul öncesinden başlayarak, çeşitli zaman ve yerlerde sanatsal etkinliklerde bulunmasını, sanatı kimi zaman izleyerek, kimi zaman da eleştirerek tüketmesini amaçlar. Sanat eğitiminin önemi, yapısındaki yaratıcılıkta yatar.  Sanat eğitiminin amacı, diğer kuşakların yaptıklarını tekrar eden değil, yeni şeyler yapabilme yeterlilikleri olan insanlar yetiştirmektir. Bu tanımlardan da yola çıkarak “sanat eğitiminin yalnızca sanatçı yetiştirmeye değil, sanatın kendisiyle, yaşayarak, bilgilenerek ve tartışarak karşılaşan bireyleri, bu sanatsal yaşantılar ve deneyler yoluyla bilimde, teknolojide ve , kısaca “düşüncede” yaratıcı olarak yetiştirmeye yönelmektedir. Toplumsal, kültürel değişimlerin hızına günümüzde yetişmek kolay görünmemektedir. Bu hıza erişmek için yeni düşünceler üreten ve bunları insanların gereksinimlerini de karşılayacak ürünlere dönüştürebilen bireylerin yetişmesi gerekmektedir. Sanat eğitimi bu tür bireyleri yetiştirmede en etkili alanlardan biridir. Bu eğitimden geçen çocuk ve ergenlerin yaşamlarında karşılaşacakları yeni durumlara ve olaylara,özerkliklerini kaybetmeden uyum göstermeleri zor olmayacaktır. Bu nedenle sanat eğitiminin niteliği, yani çalışma uygulama süreçlerinin buluşa, yaratıcılığa, özgür çağrışımlara, özgür düşünme biçimlerine açık olmasından, bir yandan da zaman, yer, çalışılan konu, araç gereç sınırlılıkları gibi belli sınırlamalar ve belli bir disiplin gerektirdiğinden, günümüzdeki hızlı değişimlere uyum için uygun bir ortam ve temel hazırlar. Sanat eğitimi, çocuk ve ergende estetik kaygıyı geliştirir. Estetik bir bakıma güzelin bilimidir. Böylece çocuk ve ergen güzeli, iyiyi anlar, seçer ve arar. Ayrıca sanat eğitimi, etkin, eleştirel, yaratıcı bireylerin gelişimini sağlar. Çocuk ve ergene kendisi ile birlikteçevresini biçimlendirmesi, kendine ve başkalarına saygılı olması gibi toplumsal sorumluluklar yükler. Böylece çocuk ve ergenin çok yönlü, açık fikirli yetişmesi, kendine güvenmesi, olay ve olguları kavraması, yeniliklere, çağdaş gelişmelere kapalı kalmaması ve kendisini  gerçekleştirmesi de hedeflenir. Sanat eğitimi, eğitim dizgesinde ihmal edilen duyulara,  duygu ve hayallere yer verir. Böylece yetişmekte olanlara, yalnızca insanın tek bir yanına, yani biliş ve bilgisel yanına önem verme gibi yanlışlık sanat eğitimiyle dengelenir.

Sanat Eğitiminin Gerekliliği

Birey  sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile,

-Bir taraftan bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenir, diğer  taraftan dokunduğu biçimlendirdiği değişik malzemeleri tanıma fırsatı bulur.

-Uygulanan motivasyonlar uyarıcı rolü üstlenir.

-Her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur. Bu yolla kendi yetilerinin farkına varır, böylece ileride meslek seçiminde sağlıklı tercihlerde bulunur. -Duygularını, görüşlerini malzemeye aktarırken yeni deneyimlere girer. Bu yaşantı zenginliği nesneler arası ilişkileri kurmada ona  kolaylıklar sağlar, böylece senteze ulaşmayı başarabilir ve yeni  anlatım yolları arayışına girer.

-Doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı bir gözle bakmayı davranışa dönüştürür.

– Duyan, düşünen, yaratan, kendisi ve çevresi ile diyaloga giren bir yapı oluşturur.

-Soyut kavramları algılaması kolaylaşır.

– Kendi kişiliğini bulmasına olanak sağlar Karşılaştığı problemleri daha rahat çözümler.

– Zihinsel yetileriyle birlikte duygusal yanını da geliştirir.

-Sanatçı, sanat eseri ve kendisi arasında bağ kurmayı başarır,

-İçinde bulunduğu çevreyi algılayarak bu çevreyi daha iyi ve daha güzele doğru geliştirme isteği duyar. -Grupla çalışma ve birlikte iş bitirme alışkanlığı edinir. Grubun  başarısı için sorumluluk üstlenir.  “Ben” için çalışma isteğini “biz”e dönüştürür.

-Araştırma, bulma, sınama ve yeniden kurma gibi yaratıcı süreçte yer alan yetilerini geliştirir.

-Özgüven duygusunun gelişmesine olanak bulur ve başkaları önünde kendisini ifade edebilme yeteneği kazanır.

-Yaşamın her alanında kullanılabileceği yaratıcı davranışlar  geliştirmesine yardımcı olur.

-Olaylara ve olgulara eleştirel bakabilme becerisi kazanır. -Estetik kaygı gücü gelişir.

-Sanatsal yaratıcılığı gelişir.

“Görsel sanatlar Zümresi olarak bu  inanç ve doğrular ışığında  her gün daha da artan bir duyarlılıkla sanat eğitimini sürdürmekten kıvançlıyız.Eğitimin her basamağında,ana sınıfından başlamak üzere ,sanat eğitimine yer verilmesine ve bu bilincin sanat eğitimcileri tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluğuna inancımız tamdır.”

“ HERKES SANATÇI OLAMAYABİLİR AMA, DÜNYADA BARIŞ VE SEVGİYİ KORUYAN, YAŞAM HAKLARINA SAHİP ÇIKAN  SANATÇI DUYARLILIĞINI KAZANABİLİR”

5-6. SINIFLAR

-Anatomik çözümlemeler ile ilgili ayrıntıları fark etmeye başlamıştır ve  resimlerine yansır.

-Öğrendiği görsel biçimleme elemanlarını (nokta,çizgi,kompozisyon ve renk gibi)kullanarak özgün çalışmalar yapabilir, üç boyutlu çalışmalarda da rahatlıkla bu değerleri kullanabilir.

-Soğuk-sıcak renkleri fark eder. -Zıt renkleri bilinçli olarak çalışmalarında kullanabilir.Merkezi, simetrik ve asimetrik dengeyi ayırt eder ve çalışmalarında kullanır.

-Renklerin duygusal-psikolojik etkilerini ve  ilişkisini fark eder.

-Işık ve gölgenin mekan çözümlemelerindeki öneminin farkına varır.

-Toplumların tanınmasında güzel sanatların önemini fark eder, Kültürel mirasını daha iyi tanır ve ulusal kültürümüze ve  değerlerimize ait yansıtıcı ve tanıtıcı görsel çalışmalar yapar.

-Sanat eserlerini anlar ve esinlenerek yeni çalışmalar yapar.

-Sanatçıları ve sanat eserlerini bilir, anlar ve esinlenerek yeni çalışmalar yapar.

-Müze bilinci kazanır.Geçmiş ve günümüzde ki yaşam kültürlerine ait nesneleri tanır.Farklı sanatsal yollar ile ifade eder.

7-8. SINIFLAR

-Nesneleri  ve doğayı daha gerçekçi olarak algılamaya başlamıştır.Gördükleri nesnelerin, figürlerin renklerine,boyutlarına,oranlarına ve perspektife uygun bir biçimde yaklaşabilir ve en gerçekçi haliyle resmetmeye çalışır

– Nesnelerin ve figürlerin geometrik formlar üzerine kurulu olduğunu anlar,geometrik formaları nesneler üzerinde çözümleyebilir.

-Modelden resim çalışmaları yapabilir.

– Seramik,mozaik ve vitray çalışmalarını rahatlıkla yapabilir.

-Soyut ve somut ifade biçimlerini ayırt eder.

-Çizgilerin kişiye özgü olduğunu anlar bundan yola çıkarak sanatsal akımlar ve farklılıkları ile ilgili akıl yürütebilir.

-Sanatın kültürü aktarma yollarından biri olduğunun farkına varır.

-Tasarım yapabilir,duygu ve düşüncelerini görsel tasarımlarla aktarır.

GÖRSEL SANATLAR POLİTİKAMIZ

Sanat, insan doğasının, insan olmanın bir gereğidir, varlığının bir ifadesidir. İnsanın geçmişini, şimdiki durumunu ve geleceğini anlamlandırmasına olanak sağlayan önemli bir araçtır. İçinde yaşadığı topluma, üretmesini ve seçim yapmasını, toplumsal gelişmede kültürlü ve bilinçli, katılımcı kişiler olarak yetişmesini sağlayan en önemli etkenlerden birisidir sanatlar eğitimi. Bu anlamda öğrencilerimiz Görsel sanatlar dersinde beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar aldığı sanat eğitimi ile;

 • Sanat aracılığı ile iletişim kurma olanağını kazanır,
 • Sanata ilişkin teknik bilgi ve beceri kazanır,
 • Özgür ve özgün düşünme biçimini kazanır,
 • Görsel okur –yazarlık, eleştirel düşünme becerisini ve estetik algısını geliştirir,
 • Araştıran, inceleyen, analiz ve sentez yaparak sanatı ve yaşamı sorgulayan kişilik özelliğini kazanır,
 • Sanatın çeşitli yöntem ve tekniklerini kullanarak, kendisini ifade etme yollarını bulur,
 • Sanat eserlerine karşı ilgi duyar, sanatsal duyarlılığını geliştirir,
 • Geleneksel sanatlarına, kültürel miraslarına sahip çıkar ve korur,
 • Sanata ve sanatçıya, farklı anlatımlara ve emeğe saygı duymayı öğrenir,
 • Müzeler ile görsel sanatları ilişkilendirir,
 • Bilinçli bir sanat üreticisi ve tüketicisi olarak, yaratıcı düşünme becerisi ve davranışını kazanır.