3. Sınıflar

Türkçe

 1. sınıf zümresi olarak hedefimiz öğrencilerimizin düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme; bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma; iletişim kurma, arkadaşlarıyla iş birliği yapma, tartışma, sorun çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi becerilerini geliştirmeyi önemsemekteyiz. Öğrencilerimizin bu alanlardaki becerilerini geliştirebilmelerine fırsat sunacak dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu, bilgi teknolojilerini kullanma etkinliklerine yer vermekteyiz.
 2. sınıfı bitiren öğrencilerimiz;
 • Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanır.
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alır.
 • Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilir.
 • Kendini ifade eder, iletişim kurar, işbirliği yapar, sorun çözer.
 • Bilgi teknolojilerini kullanır.

Yaratıcı düşünme ve yazma becerisi kazanır.

Matematik

3. sınıf zümresi olarak hedefimiz öğrencilerimizi; mantıksal düşünme ve mantıksal çıkarımlar yapma, akıl yürütme, neden – sonuç ilişkisi kurabilme, matematiksel kavramları ve sistemleri günlük hayatla ilişkilendirebilme ve problem çözme becerileri gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaçla derslerimizde, öğrencilerimizin somut malzemeler kullanarak bilgiyi yapılandırabilecekleri ve keşfedebilecekleri etkinliklere yer verilmektedir.

  1. sınıfı bitiren öğrencilerimiz;
  • Matematiksel dili kavrar ve kullanır.
  • İnceleme, araştırma yapar, keşfeder, paylaşır, karşılaştırma yapar, tahmin eder.
  • Kavramları, teorileri, anlamları netleştirir.
  • Matematik bilgileriyle iletişim kurabilir.
  • Günlük yaşantısında karşılaştığı problemlere çözüm üretir.
  • Veri toplar, topladığı verilerle grafik ve tablolar düzenler.

  Nesneleri belli özelliklerine göre ( ağırlık, uzunluk, büyüklük vb.) sınıflar.

Hayat Bilgisi

3.sınıf zümresi olarak hedefimiz öğrencilerimizi; Temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, üreten ve ülkesini seven bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla derslerimizde, araştırma, örnekleme, gezi ve gözlem, röportaj yapma, sunu hazırlama etkinlikleri yaptırmaktayız.

 1. sınıfı bitiren öğrencilerimiz;
 • Atatürk ilke ve devrimlerini kavrar, benimser.
 • Kendini, milletini, vatanını tanır.
 • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine sahip olur.
 • Doğayı ve çevreyi korur.
 • Bilgi teknolojilerini kullanarak araştırma yapar.
 • Araştırmalarıyla ilgili sunu hazırlar.
 • Bireysel farklılıklara saygı duyar.

Fen Bilimleri

 1. sınıf zümresi olarak hedefimiz öğrencilerimizi; bilimsel ve eleştirel bakış açısına sahip, araştırabilen, bilgi teknolojilerini kullanan, meraklı, dikkatli ve hayal gücü gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaçla derslerimizde, yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle gezi, gözlem ve deneye dayalı etkinliklere yer vermekteyiz.
 2. sınıfı bitiren öğrencilerimiz;
 • Bilime ve bilimsel gelişmelere ilgi duyar.
 • İletişim ve yenilikçi düşünme becerisi kazanır.
 • Keşfeder, sorgular, ürün tasarlayabilir.
 • Bilgi teknolojilerini kullanarak araştırma yapar .
 • Yaptığı deneylerle ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Öğrendiklerini günlük yaşantısıyla ilişkilendirir.
 • Bilgi teknolojilerini kullanarak araştırma yapar.
 • Araştırmalarıyla ilgili sunu hazırlar.
 • Bireysel farklılıklara saygı duyar.
 • İlgi ve yeteneklerinin farkında olur.

Sorun çözme becerileri gelişir.