Eğitim Etkinliklerimiz

Fen ve Matematik

Fen ve Teknoloji derslerinde planlanan etkinliklerle öğrenciler gözlem yapma, araştırma, inceleme ve keşfetme becerilerini geliştirirler.  Öğrenciler, basit deneylerle problem durumunu tanımlama, neden-sonuç ilişkisi kurma ve sorgulama yaparken eğlenir, eğlenirken öğrenir ve öğrendiklerini günlük hayatlarına aktarabilirler. Ayrıca olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılayacak çeşitli çevre gezileri de yapılır.Matematik etkinliklerinde rakam, sayı çalışmaları, eşleştirme, karşılaştırma, sıralama, gruplama, ölçme, mekanda konum, örüntü çalışmaları, nesnelerle toplama ve çıkarma yapma çalışmalarının yanında bir olay ya da verilen bir problem durumunun çözümü ile ilgili fikirde bulunma, karar verme, çözüm yollarını deneme fırsatı bulurlar.

Beden Eğitimi

Beden eğitimi etkinliklerinde öğrenciler beden eğitimi ile ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları, kendini keşfetme, güven duyma, problem çözme, sorumluluk alma, liderlik ve oyun oynama gibi becerileri edinirler. Ayrıca sıra bekleme, iş bölümü yapma ve grupla karar alma/uygulama deneyimleri kazanırlar.

Satranç

Satranç, öğrencilerin akıl yürütme, problem çözme, eleştirel düşünme, karar verme, kazanmayı ve kaybetmeyi yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Satranç etkinliklerinde taşların temel hareket kuralları öğrenilir; basit problem çözme çalışmaları, karşılıklı oyunlar ve eğlenceli çalışmalarla öğrenciler satrancın kurallarını ve stratejilerini öğrenirler.

Müzik

Müzik Çalışmaların temelini ORFF tekniği oluşturur. Öğrenciler müzik aletleri ile tanışarak, ritim tutmayı, ritim oluşturmayı; tekerlemeler, şarkılar, masal ve oyunlar yoluyla müziği yaşayarak öğrenirler.

Drama

Drama etkinlikleri öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilmesi, hoşgörülü, demokratik ve yaratıcı bir kişilik geliştirebilmesi, bağımsız düşünebilmesi, işbirliği yapabilmesi, olaylara çok yönlü bakabilmesi, kendini ve yaşadığı toplumu tanıyabilmesi, başkaları ile doğru ve sağlıklı iletişim kurabilmesi açısından deneyimler kazanmasını sağlar.  Drama derslerinde grup çalışmalarından yola çıkarak bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yapılarıyla dengeli bir bütün olarak yaratıcı, üreten, sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlar.

Görsel Sanatlar

Okulöncesinde görsel sanat eğitimi sanattan yararlanarak öğrencinin gelişimini desteklemeyi hedefler.  Öğrencinin duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak özellikle güven duygusunu kazandırabilmek sanatsal öğrenim ile gerçekleşir.  Yapılan sanat çalışmaları; kâğıt işleri ( kesme, katlama, yapıştırma, yırtma, kalıp çıkarma ), yoğurma maddeleri ile çalışma ( kil, oyun hamuru ), artık materyallerle çalışma, üç boyutlu materyaller, boyama çalışmaları ( parmak boyası, suluboya vb. ) ve proje çalışmalarıyla öğrencilerin yaratıcılıklarını ve küçük kas becerilerini geliştirmelerine fırsat tanır.

Türkçe

Türkçe etkinliklerimizin içinde tekerlemeler, parmak oyunlar, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer alır. Türkçe etkinliklerimiz sırasında öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulur.

İngilizce

ANKÜ İlköğretim Okul Öncesinde uyguladığımız İngilizce eğitim programımızda, öğrencilerimizin sözel iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz dil gelişimlerini eğlendikleri, aktif öğrenme modeli ile yaşayarak öğrendikleri, farklı bir dilde iletişim kurmanın tadına varacakları bir süreç içerisinde gerçekleştirmektedirler. Öğretim programımız 5 yaş grubunda 12 tema, 6 yaş grubunda ise 8 temadan oluşmaktadır. “Cambridge Uluslararası Programı” ve “Avrupa Birliği Uluslararası Dil Standartları” çerçevesinde titizlikle belirlenmiş temalar öğrencilerimizin aktif, yaratıcı ve esnek öğrenenler olmalarını hedeflemektedir.

Okuma-Yazmaya Hazırlık

Okuma – yazmaya hazırlık çalışmaları öğrencilerin ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Dikkat çalışmaları, bellek çalışmaları, problem çözme çalışmaları, işitsel algı çalışmaları, görsel algı çalışmaları ile öğrenciler bu becerilerine geliştirirler.

Eğlenceli Bilim

20 yılı aşkın süredir çeşitli ülkelerde, çocukları bilimin sıra dışı dünyasıyla tanıştırmak amacıyla uygulanan High touch -High Tech bilim programları, “Eğlenceli Bilim” adıyla ANKÜ Okulları Okul Öncesi Eğitim Sınıflarında uygulanıyor.

Uygulanan projelerle bağlantılı olarak hazırlanan deneyler, her çocuk için özel olarak hazırlanmış setlerle, bire bir uygulama şansı bulan öğrencilerimiz, doğa ve bilimi yaşayarak deneyimlemenin keyfini her adımda yaşıyorlar.

Deneyimlerini günlük hayatlarına da taşıyabilmek adına, her deney sonunda eve götürdükleri eğlenceli bilim paketleri ve aile mektupları ile yaşadıkları keyifli süreci aileleriyle de paylaşma fırsatı elde ediyorlar.