Sosyal Bilimler Zümresi

“Tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi” derslerini içeren “sosyal bilimler” derslerinde genel olarak;

Düşünen ve araştıran soran ve sorgulayan,
Eleştirel bakış açısı kazanmış,
Olayları yorumlayabilen,
Kendini ve toplumu tanımayı ilke edinmiş,
İletişim kurmayı seven ve yaşadığı çevre ile barışık,
Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkma duyarlılığı ve bilinci kazanmış,
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik ve çağdaş,
İnsanlığın ortak mirasını bilen ve koruyan,
İnsan olmanın sorumluluğunu duyan,
Etik değerlere bağlı,
İnsan hak ve özgürlüklerini savunan,
Sosyal olaylara akılcı yaklaşabilen,
Çağı yaşayan, geleceğe yön veren öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Sosyal bilimler derslerinde yukarıdaki amaçlara ulaşmak için genel olarak aşağıdaki çalışmalar yapılır:

Bütün konular, uygun örneklerle güncelleştirilip somutlaştırılarak öğretilmeye çalışılır.
Öğrencilerin işlenecek konularla ilgili araştırma yapmalarını ve derslere hazırlıklı girmelerini sağlayacak uygulamalara önem verilir.
Derslerde öğrencileri daha etkin kılmak amacıyla grup etkinliklerine ve tartışmalara ağırlık verilir.
Bilgilerin kalıcılığını  sağlamak amacıyla olayları dramatize edilerek anlatılır.
Ezberci yaklaşımdan bilinçli olarak uzak durulur ve öğrencilerin öğrenme düzeyleri düşünmeyi, araştırmayı, neden-sonuç ilişkileri kurmayı gerektiren sorularla ölçülür.
Tepegöz, projeksiyon cihazı gibi teknolojik araçlar kullanılarak derslerin olabildiğince görsel, etkili ve zevkli geçmesi amaçlanır.
İşlenen her konunun sonunda uygulanan çalışma sorularıyla ve konu testleriyle öğrencilerin öğrenme düzeyleri sürekli kontrol edilir.
Tarihi film, belgesel arşivi oluşturarak dersleri görsel anlamda etkin kılarak, araştırarak öğrenmeleri için öğrencilere okul kütüphanesini etkin olarak kullanma alışkanlığı kazandırılır.
Gezi İnceleme ve Araştırma Kulübü ile işbirliği yaparak,  kültür ve inceleme gezileri düzenlenir.
Yarışma, olimpiyatlara katılma, sunu ve pano hazırlama , uzman kişilerin konferanslarına katılma gibi etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin araştırma, sorgulama, değerlendirme vb. becerileri kazanmalarına ortam  ve zemin hazırlanır.

Bütün bunların sonucu olarak, Sosyal Bilimler Bölümü geleceği kendisi kurabilen, geleceğe güvenle bakabilen, , akılcı düşünebilen, yaşamda karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip, ülke sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmeyi sağlamaya çalışmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilere küreselleşen dünyada benimsenen dinlerin getirdiği dünya görüşünün temel ilkelerini tanıtır, bu dinler hakkında bilgi verir, onları gerçeğin dini açıdan nasıl yorumlandığı konusunda fikir sahibi yapar.
Eğitim sistemi ve felsefelerinden beklenen temel görevlerin başında, kişilerin bütün yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek, temel duygu ve gereksinimlerini uyumlu bir biçimde doyurmak gelmektedir. Buradan hareketle din eğitimi de insanın önemli bir gereksinimini karşılama ve böylece kendini gerçekleştirmesine yardımcı olma açısından gereklidir.
İnsan-din ilişkisi açısından bakıldığında, insanın doğası gereği, din ile ilişkisi olduğu gerçeğine varılır. İnsanın kendi hakkındaki sorularına (varlığının, yaşamının anlamını arayan sorular) yanıt bulmada dinin verilerini kullanmanın kaçınılmaz olduğunu söylemek mümkündür. Fizik ötesi ile ilgili olan bu soruların en doyurucu yanıtı dinde bulunmaktadır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programı yeniden geliştirilmiştir. Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersinin içeriğinin belirlenmesinde “dinin temel bilgi kaynakları dikkate alınarak
İslam’ın kök değerleri çerçevesinde “mezheplerüstü (herhangi bir mezhebi esas
almayan, mezhebî tartışmalara girmeyen) ve dinler açılımlı” anlayış olarak ifade
edilebilecek bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu programla; öğrencilerin din ve ahlak
hakkında sağlıklı bilgi sahibi olmaları, temel becerilerini geliştirmeleri ve böylece Millî
Eğitimin Genel Amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Geliştirilen programla öncelikle öğrencilerin din ve ahlak hakkında objektif bilgi
sahibi olmaları, öğrenme-öğretme sürecinde öğretim programı aracılığıyla kazanmaları
hedeflenen bilgi, beceri, tutum, değer, kavram ve öğrenci merkezli yaklaşımlarla bir arada yaşama bilincine ulaşmaları hedeflenmiştir.

Din öğretimi, bir bilgi verme vasıtası olmakla beraber, aynı zamanda insanın bilgi elde etme yollarını ve aklını kullanma yeteneğini geliştiren bir süreç olmalıdır. Bu noktada karşımıza din öğretiminin önemli bir amacı çıkmaktadır: “Yetişmekte olan nesle din hakkında doğru bilgi vermek ve öğrencileri
bilinçlendirmektir.” Kendilerine sunulan alternatifleri inceleyebilmeleri için öğrencilerin
bakış açılarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Öğrenciler körü körüne uygulayıcı
olmamalıdır. Onlar, bilginin hangi amaçla, kim için, nasıl bir dünyada
kullanılabileceğini sorgulayacak biçimde yetiştirilmelidir. Öğrencilerin, özellikle inanç
ve hayat konusundaki tercihlerini özgür olarak yapabilmeleri din öğretiminin esas
amacıdır; bilinçli dindarlık da budur. Bu amaçlara uygun olarak din öğretimi, öğrencinin
kendi akıl yürütme gücünü kullanarak varlıklar içindeki konumunu belirlemesine katkıda bulunur.