İngilizce Zümresi

GENEL AMACIMIZ

Okulumuzda uyguladığımız İngilizce Eğitim Programı ile öğrencilerimizi, yüksek düzeyde güdülenmiş, kendine güvenen, Avrupa Birliği uluslar arası dil standartları çerçevesinde edindiği temel dil becerilerini etkili bir biçimde kullanabilen, yenilikçi,  sorgulayan ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Öncelikli ilkemiz; öğrencilerimize kendilerini güvende hissedecekleri, özgüvenlerini geliştirebilecekleri bir öğrenim ortamı sağlamak ve öğrencilerimizin yaptığı her türlü çalışmayı desteklemektir.

Hedeflerimiz doğrultusunda İngilizce Eğitim Programımız, anasınıfından 8. sınıfa kadar Avrupa dil yeterlilik düzeylerine uygun, dil eğitimindeki yeni yaklaşımlar ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler niteliktedir. Eğitim Programımızda uyguladığımız yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve farklı öğrenme şekilleri göz önünde bulundurarak belirlemekteyiz. Dil eğitiminin temeli olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin kazanımlarına yönelik sınıf içi etkinliklerle, öğrencilerimizin eleştirel düşünmelerine ve öğrendiklerini yaşamlarıyla bağdaştırabilmelerine olanak sağlamaktayız. Öğrencilerimizin gelişimlerini sınıf içi etkinlikler ve uyguladığımız sınavlarla gözlemlemekte; Öz – akran değerlendirme ve portfolyo uygulamaları ile bu gelişimi desteklemekteyiz. Kaliteli ve kalıcı bir dil eğitimi sunmayı hedefleyen bölümümüzdeki testing, materyal geliştirme ile öğrenme ve öğretme sürecine olumlu katkı sağlamaktayız.

Çeşitli ölçme değerlendirme çalışmaları ile eğitim sürecini düzenli olarak değerlendirmekte ve sürecin belirli aşamalarında veli ve öğrencilerimize sürece yönelik geri bildirimler vermekteyiz.Yaptığımız ölçme değerlendirme çalışmaları dışında, öğrencilerimizin edindikleri bilgi ve becerileri uluslar arası platformda sergileyebilmeleri ve dil yeterliliklerini belgeleyebilmeleri için 3. sınıftan itibaren uluslar arası Seviye Belirleme Sınavlarına katılma sağlamaktayız.

Ayrıca, Eğitim Programımızın hedefleri doğrultusunda kendi kültürünün yanında ve farklı kültürlere değer veren ve olumlu tutumlar sergileyen, çağdaş bireyler olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz; Avrupa ülkeleri ile ortak hazırladıkları projeler yoluyla farklı ülkelerdeki yaşıtları ile iletişim kurmanın, ortak bir dili paylaşarak kendi kültürlerini tanıtmanın ve onları tanımanın zevkini yaşamaktadırlar.