YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Eğer bir şey varsa bu, ondan bir parça var demektir. Eğer bir şeyden bir parça varsa o da ölçülebilir” Thorndike (1921).   Neleri ölçmek mümkündür, sorusuna verdiği cevapta varolan her şeyin ölçülebileceğini vurgulamıştır.

            Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, istendik değişmeler meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972). Eğitimde davranış değişikliği esas olduğuna göre, eğitim sürecinde bireyin davranışlarında meydana gelen değişikliklerin derecesini belirlemek için ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

            Eğitim ve öğretim sürecinde, çalışmalarımızın etkili ve başarılı olabilmesi, beklenen sonuçlara ne ölçüde, ulaşıldığını belirleyen Ölçme ve Değerlendirme faaliyetlerini etkili kullanma gücümüze bağlıdır.

          Okulumuzda Ölçme ve Değerlendirme Merkezi faaliyetleri; eğitim programının ve öğretimin etkinliğinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin ve öğrenci başarı düzeylerinin saptanması amacına yöneliktir. Bilgi tarama, İzleme ve Başarı testlerinin ile ÖSS deneme sınavlarının hazırlanması ve uygulanması, sınav sonuçları doğrultusunda gerekli analizlerin yapılması, her sınav sonucunda sınav sonuç belgesi (sınav öğrenci karnesi)’nin hazırlanması, Öğrenme düzeylerinin grafiklerle ifade edilmesi, Test maddelerinin gerekli düzeltme ve geliştirmelerinin zümrelerle birlikte yapılması, soru bankasındaki soruların kalitesinin arttırılması, idare ve zümrelere sınav sonuçlarının, analiz raporlarının sunulması Ölçme Değerlendirme Merkezi çalışmaları arasında yer almaktadır.

            Çalışmalarımız kapsamında öğretim yöntemleri, öğrenci öğrenmeleri ve programın değerlendirilmesi amacıyla doğru ve etkili kararlara varabilmek için geçerliği ve güvenirliği yüksek, ölçme araçları ve teknikleri geliştirilmesi etkinlikleri yürütülmektedir. 

            Çalışmalar, öğrencilerin belirlenen davranışları ne ölçüde kazandıklarını göstermesi bakımından başarılarının değerlendirilmesi ve gelecekteki başarılarını yordama amacıyla da kullanılmaktadır. Onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri sağlanmaktadır. Temel amacımız; eğitim çalışmalarını geniş ölçüde aksatan, öğrencileri başarısızlığa sürükleyen, problem ve güçlüklerin önlenmesini sağlamaktır. Zümrelerle ve ders öğretmenleriyle gerekli görüşmeler yapılarak, öğrenci bazında öğrenme noksanlıklarının olduğu konular görüşülüp, ders içinde konu tamamlama, pekiştirme ve ders dışında etüt çalışmaları planlanmaktadır.